Publicaties digitaal

Apeldoorn Bevolkingsoverzichten

Voorwoord

Naast onderzoek in de DTB heeft de genealoog talrijke bronnen tot zijn beschikking om genealogisch onderzoek te verrichten in de periode voor 1811. Een van deze bronnen zijn de bevolkingsoverzichten. Deze overzichten werden om vele uiteenlopende redenen opgemaakt. De bekendste zijn de registers van de haardsteden, het paardegeld, de liberale gift, de collaterale successie, registres civiques, het familiegeld en het hoofdgeld. Het woord overzicht is een groot woord in dit opzicht, omdat we er nooit de gehele bevolking in terug vinden, doch alleen degenen die een bepaalde verplichting dienden na te komen. Ofschoon mag worden aangenomen dat de lijsten veelvuldig zouden worden gebruikt door de genealoog, wordt m.i. teveel voorbij gegaan aan het nut van de lijsten of zijn zij onbekend als mogelijkheid voor genealogisch onderzoek. Ik heb daarom gemeend een drietal van deze overzichten m.b.t Apeldoorn te moeten bewerken:

  • Lijst van weerbare mannen (1784)
  • Lijst van ingezetenen (1747)
  • Cedule (1722)

 

Wat kunnen de lijsten U vertellen? Ten eerste kunt U in de lijst vinden in welk buurtschap een persoon woonde. Dit is belangrijk voor verdergaand onderzoek in de rechterlijke archieven die buurtschapsgewijs zijn ingedeeld. Wilt U onderzoeken of een persoon buur of erfgenaam van de marke was, dan dient U eveneens te weten in welk buurtschap deze persoon woonde. Ten tweede kunt U - afhankelijk van de aard van het overzicht - de gezinssamenstelling, de leeftijd, het beroep en de samenlevingsverbanden vast stellen. Ten derde kunt U soms de verwantschap tussen genoemde personen of het aantal naamdragers van één en dezelfde familienaam vast stellen.

 

Lijst van weerbare mannen: De lijst geeft een opsomming van de huisgezinnen waarin weerbaren woonden. Dezen waren ouder als 17 jaar en jonger als 50 jaar. Men bedenke dat de huisgezinnen waar geen weerbaren woonden onvermeld zijn gebleven. Dit hoeft niet altijd een kwestie van leeftijd te zijn, maar ook van gezondheidsgesteldheid van de evt. weerbaren. Ik heb mij beperkt tot Apeldoorn inclusief de in 1748 bij de hoge heerlijkheid het Loo gevoegde buurtschappen (deel van Kootwijk, Vossen, Millingen, het Zol, Uddel en Uddelermeer).

 

Lijst van ingezetenen: Behalve de namen van de echtelieden, weduwen of weduwnaars werd ook het aantal kinderen, de knechten en de dienstmeiden vermeld. Was er ook nog een inwonende schaapherder, dan werd deze apart vermeld. De lijst is zo bewerkt dat ieder echtpaar, weduwe, weduwnaar of alleenstaande een apart nummer heeft. Daar achter volgt dan het aantal kinderen, de namen van de knecht(en) en de meid(en). Waren er nog andere inwonenden, dan werden zij met een apart nummer opgenomen in de gevallen waar dit nodig was om het verschil duidelijk te maken tussen hen en de inwonende knechten en meiden.

 

Cedule: Naast de namen van hen die aangeslagen werden in de kosten van het beroep van Ds.Th. van Eijbergen, treft U ook de te betalen bedragen aan. De afkorting "pp" betekent pauper (arm). Daar er verschillende bedragen werden gehanteerd, heb ik het vermoeden dat de aanslag naar draagkracht werd opgelegd.

December 1983

E. de Jonge
 

Auteur
E. de Jonge
Jaar van uitgifte
1984
Pagina's
42
Plaats
Apeldoorn
Nummer publicatie
020

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top