Bestuursinformatie

 

Vereniging Veluwse Geslachten

Postadres van de VVG:
Graaf van Lyndenlaan 59
3771 JB Barneveld

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40120010. RSIN: 816435558.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is hier weergegeven.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. Een regeling daarvoor is door het bestuur vastgesteld.

Doelstelling

De VVG (Vereniging Veluwse Geslachten) stelt zich te doel om het stamboomonderzoek op de Veluwe te bevorderen, de doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Veluwse plaatsen te transcriberen,  andere bronnen voor genealogisch onderzoek nader toegankelijk te maken, contact te leggen en te onderhouden met andere onderzoekers en genealogische gegevens uit te wisselen.

Statuten en huishoudelijk reglement

De eerste statuten van de vereniging zijn op 15 januari 1985 te Wageningen vastgesteld. In 2017 zijn de statuten geheel herzien. De akte van statutenwijziging is op 22 februari 2018 te Barneveld gepasseerd.
Op grond van de nieuwe statuten is ook een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Vergadering van 6 oktober 2018.

Privacyreglement

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Met deze verordening zijn de privacyrechten van gebruikers versterkt en uitgebreid. Naar aanleiding van de invoering van de AVG is ook voor VVG een Privacyreglement opgesteld en ingevoerd.

Algemene Vergadering

Jaarlijks wordt een Algemene Vergadering gehouden waarin:
– het bestuur verslag uitbrengt over zijn werkzaamheden van het afgelopen jaar;
– het bestuur – bij monde van de penningmeester – rekening en verantwoording aflegt over het vermogen, inkomsten en uitgaven van de vereniging en waarin de begroting voor het volgende jaar wordt vastgesteld;
– het bestuur door middel van een werkplan inzicht geeft in de bestuursactiviteiten en -prioriteiten voor het komende jaar;
– de nodige verkiezingen worden gehouden.

Van de Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt.

Jaarverslag

Jaarlijks maakt het bestuur een jaarverslag op waarin het beziet of de resultaten van het afgelopen jaar in overeenstemming zijn met het werkplan voor dat jaar. Het bestuur legt het jaarverslag voor aan de leden tijdens de Algemene Vergadering. Het laatste jaarverslag kan hier worden ingezien.

Werkplan

Door de wijziging van de statuten in 2017 past naast het uitbrengen van een jaarverslag ook het voorstellen van een werkplan voor het komende jaar. In het werkplan geeft het bestuur aan hoe het beleid er voor het komende jaar uit ziet, welke activiteiten lopen dan wel zijn gepland, eventuele prioriteiten etc. Het werkplan wordt, evenals het jaarverslag, vastgesteld in de Algemene Vergadering. Het actuele werkplan kan hier worden ingezien.

Financiën

Jaarlijks stellen de leden tijdens de Algemene Vergadering het financiële jaarverslag vast met daarin een overzicht de financiële verantwoording van het achterliggende jaar en de begroting voor het volgende jaar.