Wijziging openingstijden bibliotheek

In de maanden juli en augustus worden in Barneveld weer de Oud-Veluwse Markten gehouden. Deze markt wordt 6x georganiseerd; de eerste markt vindt plaats op 12 juli en de laatste op 16 augustus. Gedurende deze periode zullen de VVG-vrijwilligers niet op donderdag, maar op de daaraan voorafgaande dinsdag aanwezig zijn in de studiezaal/bibliotheek van VVG in het Gemeentehuis van Barneveld. Heeft u vragen of wilt u wat opzoeken, u bent dan van harte welkom.

Tijdschrift VG 2018 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over de HCC, heraldiek en genealogie.
 • Van de redactie; over de 4 artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over 5 nieuwe boeken in onze bibliotheek.
 • Het katholieke geslacht Mentink uit Apeldoorn en Vaassen (17 blz).
 • DNA-Blog 2; door Gerrit Woertman / dnagezocht.com (4 blz).
 • Genealogie Davelaar / Van de Klomp / Buitenhuis (20 blz).
 • Genealogie van Claas Gerrits(en) Keijser, deel 1 (5 blz).
 • Vragen en antwoorden.

 
Foto voorblad:
Gezicht op het dorp Vaassen vanuit het noorden door G. Hulseboom, 1819.
G.A., Topografisch-historische Atlas Gelderland, inv.nrs. 1551-4192.

Tijdschrift VG 2018 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over de AVG, e-mailadressen en contributie 2018.
 • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze VG.
 • Jonker of Poll Jonker; hoe een dubbele achternaam ontstond (7 blz).
 • Parenteel Daniel Jonker (1783-1860), beperkt tot de voor het ontstaan van de naam Poll Jonker meest relevante personen (5 blz).
 • Nieuwe privacywetgeving en stamboomonderzoek; door Rob van Drie (3 blz).
 • Vernoemingsreeks: de voornaam Josina (4 blz).
 • Het geslacht Van de Vosse (25 blz).
 • Aanvullingen en correcties (3 blz).
 • Vragen en antwoorden.

 
Foto voorblad:
Klaas Fokko van der Wal en Grietje Aleida Overbosch. Huwelijk 19-06-1930.
[uit het artikel ‘Vernoemingsreeks: de voornaam Josina’].

Tijdschrift VG 2018 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over de AVG per 25 mei, betaling contributie en nieuwe publicaties (343 t/m 346).
 • Van de redactie; over de inhoud van deze VG.
 • Tynsen (Cijnsen), door Peter van den Born (17 blz.); voor velen zal het domein van de tijnsboeken onbekend terrein zijn en daarom is het interessant te lezen hoe je daarin toch je weg kunt vinden. Dit artikel met afbeeldingen is daarbij zeer behulpzaam en instructief.
 • Kwartierstaat Gerrit van Zeggelaar (11 blz.); deze eindigt met een bijzonder iemand, namelijk met Karel de Grote, de bekende koning der Franken.
 • 125 jaar restaurant ‘de Keet’ in Heerde (5 blz.); over de kadastrale oorsprong en met een genealogie van de familie van Neck-van Ark.
 • DNA-Blog 1, door Gerrit Woertman (3 blz.); over een nieuw en interessant deelgebied van de genealogie: DNA. In deze 1e blog: Y-DNA, mt-DNA en at-DNA.
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen deel 3 (9 blz.).
 • Aanvullingen en correcties.
 • Nieuwtjes en Weetjes.

 
Foto voorblad:
N. Wicart, Buijten de Utregse Poort te Reene, 1780-1810.
Het Utrechts Archief, cat.nr. 206090.

Nieuwe statuten getekend

 

Op donderdag 22 februari 2018 hebben de voorzitter en penningmeester namens de leden van de Vereniging Veluwse Geslachten de Akte van Statutenwijziging getekend bij notaris Dangremond in Barneveld. In deze akte zijn de nieuwe statuten vastgelegd, zoals deze tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017 door de leden zijn besproken en goedgekeurd.  
De nieuwe statuten kunnen hier worden ingezien.

Tijnsrollen Anholt

De tijnsboeken en -rollen uit het Anholtarchief

Enige tijd geleden hebben onze bibliothecaris, Peter van den Born, en Koos Haarsma het huis Anholt bezocht – het huis Anholt is een kasteel gelegen bij de gelijknamige plaats even over de grens bij Beek (Duitsland) – en zij hebben daar met medewerking van de archivaris, dhr. Van Krugten, de daar aanwezige tynsregisters (bestaande uit rollen en boeken) gefotografeerd. Deze tijnsregisters beslaan maar een deel van de pandschapinventaris maar zijn voor ons als VVG het belangrijkst omdat daar veel namen uit onze streek in voorkomen.

Voor de achtergrond van deze tijnsregisters verwijs ik ook naar een artikel van Evert de Jonge dat hij schreef in VG 1994-5 over het archief van de Batenburgse Pandschap.

Hertog Arnold van Gelre had in de 15de eeuw inkomsten uit tienden in onder meer de ambten Barneveld en Nijkerk. Geplaagd door geldzorgen – het gevolg van de kosten welke werden gemaakt om oorlog te voeren – besloot hij op 29 juni 1431 deze inkomsten te verpachten aan zijn rentmeester Udo Talholt. Van deze ging het pandschap op 12 december 1440 over op de heren van Batenburg. Vanaf dat moment werd dan ook gesproken over de Batenburgse Pandschap.
De tienden in de schoutambten Barneveld, Putten en Nijkerk waren dus in pandschap gegeven aan de heer van Batenburg; door vererving kwam een deel van de pandschap bij de bezitters van de heerlijkheid Anholt. Zodoende zijn de genoemde stukken in het archief van het huis Anholt beland.

Om een idee te krijgen van het belang van de tijnsboeken voor de genealogie verwijs ik graag naar het recente artikel van Peter van de Born in VG 2018-1. Daarin beschrijft hij niet alleen wat tijnsen nu eigenlijk zijn en wat je er in kunt vinden, maar ook wat zijn onderzoek in deze tijnsregisters hem zelf hebben opgeleverd bij zijn zoektocht naar zijn voorouders.

In totaal zijn door Peter van de Born en Koos Haarsma meer dan 400 foto’s gemaakt bij hun bezoek aan het huis Anholt. Een voorbeeld daarvan ziet u hieronder:

De foto’s zijn over het algemeen erg duidelijk en goed te lezen (althans voor diegenen die in staat zijn het oude schrift te lezen). Een klein deel van de stukken is echter minder goed te lezen, vaak omdat de het papier de afgelopen 400-500 jaar niet helemaal ongeschonden heeft overleefd en erg achteruit is gegaan in kwaliteit en leesbaarheid.

Ook daarvan een voorbeeld:

Om de Tijnsrollen en – boeken uit het Anholtarchief te ontsluiten en aan de VVG-leden ter beschikking te kunnen stellen, zoeken we liefhebbers om te helpen met transcriberen. Een uitstekende gelegenheid om je erin te bekwamen! Binnen de vereniging is voldoende kennis in huis om u bij het transcriberen op weg te helpen.

Alle foto’s staan op een DVD en kunnen via een fotoprogramma op de pc of laptop worden geopend en verbeterd. Het transcriberen kan dus thuis gebeuren. Ook zijn er prima programma’s die het transcriberen ondersteunen, zoals Transcript Pro (zie bijvoorbeeld http://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm).

Heeft u voorouders die mogelijk voorkomen in deze Tijnsregisters? Of lijkt het transcriberen op zich iets voor U? Neem dan contact op met het bestuur. Dan kunnen we u verder op weg helpen.

Boekenwisseling

De online bibliotheek op het Ledendeel is weer ververst en voorzien van nieuwe boeken.

Vanaf zaterdag 17 februari 2018 is er weer een nieuwe selectie van ca. 50 boeken te vinden in onze online bibliotheek, waaronder ook de boeken die speciaal door leden zijn aangevraagd.

De digitale bibliotheek bevat opnieuw meer dan 40 (!) nieuwe, nog niet eerder geplaatste, ‘AG-nummers’; dit zijn familieboeken, kwartierstaten en parentelen die ooit door VVG-leden aan de bibliotheek zijn verstrekt en nu voor het eerst digitaal beschikbaar gesteld via onze website.

Onder meer de volgende downloads zijn nu beschikbaar:
– 2.3.49 Teunissen / Uijt de Bosch; drie eeuwen geschiedenis van één Veluwse familie met vele namen (336 blz);
– 3.1.22 Diaconie rekeningboek van Garderen, van 1717 tot 1817 (325 blz);
– AG-242 Erfelijk belast / Vijf eeuwen familiegeschiedenis. Een mooie bundel met veel foto’s over de familie Van de Wetering;
– AG-245 Nazaten van Teunis op ‘Brummel’ te Almen (Teunis Egberts Brummelman, 1676-1747).

Hierin kunt u weer zoeken naar mogelijke aansluitingen en/of aanvullende informatie. Alles bij elkaar een geweldige bron van informatie waarvoor u nu niet naar Barneveld hoeft af te reizen, maar die u nu vanachter uw pc kunt doorzoeken.

In verband met het (grote) ruimtebeslag zijn de oude selecties weer verwijderd. Als u op een van deze boeken klikt, krijgt u een bericht te zien dat het boek is verwijderd; uiteraard kan zo’n boek wel weer worden aangevraagd. De VVG streeft ernaar om de online bibliotheek elke 3 tot 4 maanden te verversen.

Aanvulling op bericht Index 2017

Ter aanvulling op het bericht over de Index 2017 wil het bestuur het volgende nog onder de aandacht brengen. Zoals tijdens de Algemene ledenvergadering in 2017 al is meegedeeld, heeft het bestuur besloten dat met de invoering van de nieuwe lay-out van VG – dat wil zeggen: met ingang van 2018 – geen separate Index meer zal worden samengesteld. Tot en met 2013 werd de Index op papier uitgebracht en toegestuurd en na 2013 werd deze alleen nog digitaal ter beschikking gesteld. Vanaf 2018 zal de Index dus helemaal niet meer worden opgemaakt. PDF’s zijn tegenwoordig echter zeer eenvoudig doorzoekbaar. De behoefte vanuit de leden aan een separate Index is daardoor zeer minimaal en de kosten van het maken van de Index wegen hier niet meer tegen op.

Index 2017 digitaal beschikbaar

De Index van alle namen in de tijdschriften van de verschenen jaargang 42 (kalenderjaar 2017) is samengesteld.

Tot en met jaargang 38 (kalenderjaar 2013) werd de Index op papier aangeleverd, als bijlage bij de laatste uitgave van een jaargang. Omdat de vraag naar de Index minimaal was, wordt de Index voortaan digitaal beschikbaar gesteld in het openbare deel van onze website.

Inmiddels zijn dus al 4 index-uitgaven downloadbaar:

Via bovenstaande link kunt u de Index 2017 openen en downloaden. De index is, samen met de digitale tijdschriften t/m 2014, ook op het ledendeel beschikbaar op de pagina “Tijdschrift”.

Foto’s op de omslag:
1. Een recente foto van de ‘Herman van Soenstede’ ofwel het ‘Juffer van Kermensheimgoed’
2. familie Hoegen-Boeve (privécollectie Paul Bouw) – Foto M.C. Termaat
3. Het gezin van Gerrit te Ransdorp, foto gemaakt omstreeks 1909.
4. De weg en het boerderijtje werd omstreeks 1900 ‘De Hul’ genoemd.
5. Kröller-Müller Museum Otterlo: De Beeldentuin

Nieuwe publicaties (343 t/m 346)

Er zijn opnieuw 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 343 Harderwijk; Begraafboek 1789-1804
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.6.
Prijs voor leden € 8,90 voor niet-leden € 13,35 (66 pagina’s)

Nr. 344 Harderwijk; Begraafboek 1805-1811 (kerkelijke gemeente) en 1806-1811 (burgerlijke gemeente)
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft registers RBS 839 en RBS 846.
Prijs voor leden € 11,40 voor niet-leden € 17,10 (86 pagina’s)

Nr. 345 Harderwijk; Begraafboek 1662-1699
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.3.
Prijs voor leden € 13,40 voor niet-leden € 20,10 (115 pagina’s)

Nr. 346 Ede; Begraafboek 1740-1817
Een transcriptie van G.H. Klopman.
Het betreft de registers RBS 588, 589 en 590.
Prijs voor leden € 15,35 voor niet-leden € 23,10 (142 pagina’s)

De 3 publicaties 343 t/m 345 zijn ook als set te bestellen met korting:
Prijs voor leden € 28,50 voor niet-leden € 42,75 (samen 267 pagina’s).

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.