Hattemse bronnen (I en II)

Door Evert de Jonge zijn weer enkele transcripties aangeboden van stukken uit het Oud Hattems archief.
Hij gaf hierbij aan: “In het archief van de stad Hattem berusten diverse zeer interessante bronnen m.b.t. defensieaangelegenheden. Voor degenen die ge├»nteresseerd zijn in Schotse militairen is er een uniek soldijregister van circa 1600. Ook een namenlijst van Duitse militairen, circa 1700, en Franse gevangenen, circa 1720, zijn de moeite waard.”

Inkwartiering 1622 en 1680, schadeclaims 1672 en schutterij 1784
De lijsten die werden getranscribeerd geven een beeld van de inwoners van Hattem op een aantal specifieke jaren, zoals net na het Bestand, het Rampjaar en tijdens de Patriottische tijd. Het betreft bewoners van zowel stad en schependom als het schoutambt Hattem.
Bron: Streekarchief Epe-Hattem-Heerde, Oud archief Hattem, invnr. 721a, 722a en 723a.

Hattemse bronnen II: Verpachtingen van stadsdomeinen (1590-1630)
De magistraat van Hattem verpachtte jaarlijks de accijnzen, belastingen zoals het weggeld en de stedelijke eigendommen alsmede het ambt van waagmeester aan de meest biedende. De pachters dienden meestal twee borgen te stellen.
De transcriptie is een uittreksel van verpachtingen van de accijnzen en domeinen (A-K), daarna volgen de verpachtingen van een aantal landerijen (L-S) en tot slot die van de huizen, hoven enzovoorts (T).
Bron: Streekarchief Epe-Hattem-Heerde, Oud archief Hattem, invnr. 954.

De transcripties zijn te vinden onder Downloads > Publicaties (onderaan)

hattem-1654-1655
Afbeelding: Hattem 1654-1655