Tijdschrift VG 2020 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 4, is verschenen.


In deze uitgave:

– Van het bestuur; o.m. over de 2e coronagolf en de nieuwe bestuursleden.
– Van de redactie; over dit themanummer en het nieuwe redactielid Tineke.
– Van de bibliothecaris; over het “Rekeningboek Huize Harskamp”.
– Genealogie Van de Geest (deel C); door G.H. Klopman (12 blz).
– Oosterbroeken van de Veluwe (deel 1); door Aat Oosterbroek (21 blz).
– Fragmentgenealogie familie Raap; door Corrie van Silfhout (12 blz).
– Van den Born, reeks III (deel 1); door Peter J.R. Vermaat (6 blz).
– Aanvullingen en correcties m.b.t. Meilink (4 blz.)
– Vragen en antwoorden (6 blz).
– Nieuwtjes en weetjes.

Foto voorblad: Ets van Het Hof van Gelre te Arnhem,
van Jan de Beijer uit het jaar 1742.
Bron: Gelders Archief, toegang 1553, inv.nr. 188.

Heerensguldensproject (2)

Het project vordert. Op het verzoek van Evert de Jonge om hulp hebben zich 4 leden gemeld: Peter van den Born, Paul op den Brouw, Aat Oosterbroek en Adri van Silfhout.
De laatste drie zijn inmiddels gestart met de controle van het eerste concept en de eerstgenoemde zal t.z.t. de zaak redactioneel beoordelen.

Het “Heerenguldensproject” dient meerdere doelen.
Allereerst is straks snel te vinden wie in de eerste decennia van de 17e eeuw het herengeld – een jaarlijkse afdracht door de gebruiker (meestal de bezitter) van een herengoed te betalen aan de Rekenkamer – betaalde en welke uitsplitsingen er waren. De eerste betaler in 1625 werd opgetekend met namen van voorgaande betalers; soms is de informatie identiek als die in “Herengoederen op de Veluwe”, maar kan ook afwijken of aanvullend zijn.
Verder komen er door het project nieuwe namen en herengoederen aan het licht, of aanvullingen op namen. Zo blijkt Thonis Lubbertsz ‘van herengoed 616’ toch een familienaam (Voss) te hebben.
Tot slot zal de brug tussen een gevrijd herengoed en de omzetting naar tynsgoederen worden gelegd, zodat verder onderzoek in de tynsregisters wordt vergemakkelijkt.

Naar verwachting zal het project komend voorjaar worden voltooid.

Privacyreglement VVG

AVG ingevoerd in 2018

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Met deze verordening zijn de privacyrechten van gebruikers versterkt en uitgebreid. Naar aanleiding van de invoering van deze verordening is nu ook voor VVG een Privacyreglement opgesteld en ingevoerd. In dit reglement is vastgelegd hoe wij als vereniging omgaan met uw persoonsgegevens. Via de link kunt u het reglement downloaden. Secretaris VVG treedt binnen de vereniging op als Functionaris Gegevens-bescherming. Voor al uw vragen hierover kunt u met hem contact opnemen.

Openingstijden bibliotheek

De tijden waarop VVG-vrijwilligers aanwezig zijn in de bibliotheek van VVG, zijn aangepast. Vanaf november 2018 zijn de vrijwilligers niet meer op alle donderdagen, maar alleen op de donderdagen van de even weken aanwezig in de bibliotheek. Zij zijn daar dan van 09.30-13.30 om u wegwijs te maken in de bibliotheek of u met raad en daad terzijde te staan. De bibliotheek zelf, ondergebracht in de lees-/studiezaal van de Gemeente Barneveld, is overigens open van dinsdag t/m donderdag van 09.00-1600 uur. 

Terugblik Veluwedag 2018

Aan het begin van de Algemene Vergadering (AV) hield de wethouder van Cultuur, de heer André van de Burgwal, een korte toespraak waarin hij inging op de goede samenwerking tussen onze vereniging en het Gemeentearchief van Barneveld. Tijdens de AV passeerden de gebruikelijke agendapunten. Nieuw dit keer was dat het bestuur een Huishoudelijk Reglement presenteerde dat aansluitend door de vergadering werd goedgekeurd. Tevens werd een jaarverslag 2017 en een werkplan 2019 aan de leden voorgelegd. Alle documenten inbegrepen het financiële verslag zijn te vinden op de website (pagina bestuursinformatie).

Na de AV zijn door de heren Jan van der Velde en Henk Weltje van de Bekenstichting (Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken) twee interessante lezingen gehouden over de beken en sprengen op de Veluwe en over de beroepen die daar direct mee samenhingen zoals de watermolenaars. Een thema dat naadloos aansloot bij het net uitgekomen themanummer van Veluwse Geslachten: molenaars en tabakstelers.

Hieronder is een korte foto-impressie te zien van deze geslaagde dag.

[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_thumbnail” show_slideshow_link=”0″]

Veluwedag 2018

Op zaterdag 6 oktober 2018 wordt onze Veluwedag weer georganiseerd. Traditiegetrouw begint deze om 09.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit!
 
Om 10.15 uur zal de Algemene Vergadering worden gehouden. Het bestuur verantwoordt zich dan over zijn beleid in 2017, geeft toelichting op de stand van zaken in 2018 en ontvouwt zijn plannen voor 2019. Daarbij zal het huishoudelijk reglement ter besluitvorming worden voorgelegd. De benodigde stukken voor de Algemene Vergadering zijn geplaatst in een aparte rubriek op het ledendeel (hiervoor moet u dan wel eerst inloggen) (zie www.veluwsegeslachten.nl/ledendeel/).
Het gaat hier om de volgende stukken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering 2018
– Notulen ALv 2017
– Financiele stukken en Verslag Kascommissie van 27-7-2018
– Jaarverslag 2017
– Werkplan 2019
– Huishoudelijk Reglement Eindversie
 
Het thema van deze Veluwedag is “Beken en sprengen op de Veluwe”. Hierover wordt een tweetal lezingen gehouden. Ing. Jan van de Velde zal, als voorzitter van de stichting Beken en sprengen op de Veluwe, het onderwerp behandelen. Henk Weltje zal in zijn lezing ingaan op de genealogieën van mensen die leefden van de beken en sprengen zoals molenaars. De twee lezingen sluiten daarmee naadloos aan op het themanummer VG 2018-4 dat een dezer dagen bij u op de mat zal liggen. Dit themanummer gaat namelijk in op enkele oude beroepen op de Veluwe, waaronder met name ook molenaars. Verder zal ook het gemeentearchief een aandeel aan deze dag leveren. En in het onderling contact en bij de stands kunnen genealogische gegevens worden uitgewisseld en adviezen worden ontvangen.
 
Net als vorig jaar is de lunch voor rekening van de vereniging. Als u de lunch wilt gebruiken, dient u zich hiervoor per e-mail (secretaris@veluwsegeslachten.nl) aan te melden.
Eventueel kunt u zich ook telefonisch aanmelden of de stukken opvragen bij voorzitter (06-52222758) of penningmeester (06-49613517) tussen 18.30 en 19.30 uur.
 
Het bestuur hoopt u op zaterdag 6 oktober a.s. in Barneveld te kunnen begroeten.

Nieuwe statuten getekend

 

Op donderdag 22 februari 2018 hebben de voorzitter en penningmeester namens de leden van de Vereniging Veluwse Geslachten de Akte van Statutenwijziging getekend bij notaris Dangremond in Barneveld. In deze akte zijn de nieuwe statuten vastgelegd, zoals deze tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017 door de leden zijn besproken en goedgekeurd.  
De nieuwe statuten kunnen hier worden ingezien.

Aanvulling op bericht Index 2017

Ter aanvulling op het bericht over de Index 2017 wil het bestuur het volgende nog onder de aandacht brengen. Zoals tijdens de Algemene ledenvergadering in 2017 al is meegedeeld, heeft het bestuur besloten dat met de invoering van de nieuwe lay-out van VG – dat wil zeggen: met ingang van 2018 – geen separate Index meer zal worden samengesteld. Tot en met 2013 werd de Index op papier uitgebracht en toegestuurd en na 2013 werd deze alleen nog digitaal ter beschikking gesteld. Vanaf 2018 zal de Index dus helemaal niet meer worden opgemaakt. PDF’s zijn tegenwoordig echter zeer eenvoudig doorzoekbaar. De behoefte vanuit de leden aan een separate Index is daardoor zeer minimaal en de kosten van het maken van de Index wegen hier niet meer tegen op.

Nieuwe lay-out Veluwse Geslachten

Zoals al eerder aangekondigd, verschijnt Veluwse Geslachten met ingang van 2018 in een nieuw jasje: een groter jasje, maar ook een jasje met een nieuwe, frisse en modernere uitstraling. De nieuwe lay-out is voor de eerst gepresenteerd tijdens de afgelopen Veluwedag 2017. Het formaat is groter dan het huidige en het nieuwe blad wordt geheel in full-color uitgevoerd. Voor de inhoud van het gepresenteerde concept is gebruik gemaakt van VG 2017-4, waardoor de oude en nieuwe versie goed zijn te vergelijken. Hoewel een aantal zaken zoals formaat en aantal bladzijden vast staat, is er nog wel ruimte voor aanpassingen.

U kunt de nieuwe lay-out downloaden door op de afbeelding te klikken.

Indien uw op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van de lay-out, dan kunt u die sturen naar de beide commissieleden, Gerrie Mijnbeek en Marcel van den Brink. Hun e-mailadressen staan op de achterzijde van het blad.

 

Foto-impressie Veluwedag 2017

Veluwedag 2017 is weer achter de rug. Evenals vorig jaar een goed bezochte dag waarin niet alleen de Algemene Ledenvergadering is gehouden, maar waar ook ruim tijd was om elkaar te ontmoeten, onderling gegevens uit te wisselen, een hapje met elkaar te eten, de bibliotheek te raadplegen of een van de lezingen te bezoeken. Naast de gebruikelijke agendapunten tijdens de Ledenvergadering zijn dit keer ook de nieuwe statuten behandeld en goedgekeurd. Na afloop van de Ledenvergadering is vervolgens ook de nieuwe lay-out van Veluwse Geslachten gepresenteerd (zie separaat bericht Lay-out). Een lay-out die goed werd ontvangen. De lezingen gingen dit keer over DNA en Genealaogie (door Gerrie Mijnbeek) en over de Tynsboeken (door Peter van den Born). Hieronder een korte foto-impressie. Klik op een foto voor een grotere weergave.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”100″ thumbnail_height=”75″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”24″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]