Verzameling woorden en begrippen

André Dumont uit Oss heeft met behulp van bevriende (amateur) genealogen een zeer uitgebreide Verzameling aangelegd van woorden en begrippen, voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen. Het document beslaat maar liefst bijna 600 pagina’s. Het bevat naast alle afkortingen en (latijnse) termen ook zaken als de graden van verwantschap, volksbenamingen voor de maanden of de omrekening naar de Gregoriaanse kalander. Kortom, een zeer nuttig overzicht voor elke genealoog die zich bezig houdt met het transcriberen van oude documenten. Via deze link kunt u het document downloaden; het is vrij te gebruiken, mits niet voor commerciële doeleinden.

Duik in je verleden

In Vrij Uit in de Telegraaf van 18 jan 2020 staat een leuk artikel over genealogie. Klik op de foto en bekijk het artikel.

Hulp gevraagd

Hulp gevraagd bij Apeldoornse familienamen

In 2020 wil Evert de Jonge een boek publiceren over het ontstaan, de herkomst en het gebruik van familienamen in de gemeente Apeldoorn. Aangezien van het dorp Apeldoorn geen register van aangenomen geslachtsnamen 1811/12 bewaard is, roept hij leden op die gegevens hebben van Apeldoornse families die voor 1811 een patroniem gebruikten en na 1811/12 een familienaam, hem te mailen. Ook zoekt hij een of twee leden die willen helpen, bijvoorbeeld gegevens zoeken of controleren. E-mailadres: evert55jonge@hetnet.nl .
Je kunt Evert de Jonge ook bellen: 06-11297544.

FamilyTreeDNA

In het laatste nummer van Veluwse Geslachten (nummer 2019 – 5) heeft Gerrie Mijnbeek een artikel gepubliceerd over FamilytreeDNA. Via deze link kunt u het artikel nog een keer nalezen.
In dit artikel geeft zij aan dat er een projectgroep is aangemaakt voor de “Vereniging Veluwse Geslachten” waar je je Veluwse DNA-roots (Y-DNA en MtDNA) kunt vergelijken met die van anderen. De URL van deze projectgroeppagina is www.familytreedna.com/groups/vereniging-veluwse-geslachten. De eerste leden hebben zich inmiddels aangemeld. Naarmate zich meer leden aanmelden, is de kans groter dat via vergelijking van het DNA overeenkomsten kunnen worden gevonden met andere “Veluwenaren”. Dus ben je geinteresseerd in DNA-onderzoek of ben je benieuwd of dit iets voor je is, neem dan eens een kijkje bij FamilyTreeDNA. 

Inlogpagina projectgroep Vereniging Veluwse Geslachten

Korte impressie Veluwedag 2019

Zaterdag 5 oktober j.l. is onze jaarlijkse Veluwedag weer gehouden in het gemeentehuis van Barneveld. Wederom een goed bezochte dag met onder meer de gebruikelijke Algemene ledenvergadering. De voorzitter en penningmeester zijn weer herbenoemd voor 3 jaar. Naast tijd voor onderling contact, bezoek aan de bibliotheek en de prima lunch werd ook tijd ingeruimd voor 2 prima lezingen over Herengoederen (door Paul op den Brouw) en het bestuur op de Veluwe (door Evert de Jonge). Via de onderstaande link komt u in een flipbook waar u doorheen kunt bladeren voor een korte impressie van deze dag:

Korte impressie veluwedag 2019

Herziene publicaties 1 t/m 50

De publicaties 1 t/m 50 zijn geheel herzien (qua lay-out en waar van toepassing is ook de inhoud aangevuld en/of verbeterd aan de hand van de originele bronnen).

De nieuwe digitale versies van de herziene publicaties zijn op het ledendeel te vinden.

Het (water-)molenaarsgeslacht Haack

Tijdens de komende Veluwedag zullen 2 lezingen worden gehouden door de heren Jan van de Velde en Henk Weltje, beiden behorend tot de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. In deze lezingen wordt ingegaan op deze beken en sprengen, maar ook op het (water-)molenaarsberoep dat samenhing met die beken en sprengen, en op de molenaarsfamilies. In de Wijerd nummer 3, het meest recente blad van de Stichting, staat een artikel over het (water-)molenaarsgeslacht Haack. Het blad is ter beschikking gesteld door de Stichting voor alle VVG-leden. Door te klikken op de foto kunt u het blad downloaden en lezen.

 

 

Veluwedag 2018

Op zaterdag 6 oktober 2018 wordt onze Veluwedag weer georganiseerd. Traditiegetrouw begint deze om 09.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit!
 
Om 10.15 uur zal de Algemene Vergadering worden gehouden. Het bestuur verantwoordt zich dan over zijn beleid in 2017, geeft toelichting op de stand van zaken in 2018 en ontvouwt zijn plannen voor 2019. Daarbij zal het huishoudelijk reglement ter besluitvorming worden voorgelegd. De benodigde stukken voor de Algemene Vergadering zijn geplaatst in een aparte rubriek op het ledendeel (hiervoor moet u dan wel eerst inloggen) (zie www.veluwsegeslachten.nl/ledendeel/).
Het gaat hier om de volgende stukken:
– Agenda Algemene Ledenvergadering 2018
– Notulen ALv 2017
– Financiele stukken en Verslag Kascommissie van 27-7-2018
– Jaarverslag 2017
– Werkplan 2019
– Huishoudelijk Reglement Eindversie
 
Het thema van deze Veluwedag is “Beken en sprengen op de Veluwe”. Hierover wordt een tweetal lezingen gehouden. Ing. Jan van de Velde zal, als voorzitter van de stichting Beken en sprengen op de Veluwe, het onderwerp behandelen. Henk Weltje zal in zijn lezing ingaan op de genealogieën van mensen die leefden van de beken en sprengen zoals molenaars. De twee lezingen sluiten daarmee naadloos aan op het themanummer VG 2018-4 dat een dezer dagen bij u op de mat zal liggen. Dit themanummer gaat namelijk in op enkele oude beroepen op de Veluwe, waaronder met name ook molenaars. Verder zal ook het gemeentearchief een aandeel aan deze dag leveren. En in het onderling contact en bij de stands kunnen genealogische gegevens worden uitgewisseld en adviezen worden ontvangen.
 
Net als vorig jaar is de lunch voor rekening van de vereniging. Als u de lunch wilt gebruiken, dient u zich hiervoor per e-mail (secretaris@veluwsegeslachten.nl) aan te melden.
Eventueel kunt u zich ook telefonisch aanmelden of de stukken opvragen bij voorzitter (06-52222758) of penningmeester (06-49613517) tussen 18.30 en 19.30 uur.
 
Het bestuur hoopt u op zaterdag 6 oktober a.s. in Barneveld te kunnen begroeten.

Wijziging openingstijden bibliotheek

In de maanden juli en augustus worden in Barneveld weer de Oud-Veluwse Markten gehouden. Deze markt wordt 6x georganiseerd; de eerste markt vindt plaats op 12 juli en de laatste op 16 augustus. Gedurende deze periode zullen de VVG-vrijwilligers niet op donderdag, maar op de daaraan voorafgaande dinsdag aanwezig zijn in de studiezaal/bibliotheek van VVG in het Gemeentehuis van Barneveld. Heeft u vragen of wilt u wat opzoeken, u bent dan van harte welkom.

Tijnsrollen Anholt

De tijnsboeken en -rollen uit het Anholtarchief

Enige tijd geleden hebben onze bibliothecaris, Peter van den Born, en Koos Haarsma het huis Anholt bezocht – het huis Anholt is een kasteel gelegen bij de gelijknamige plaats even over de grens bij Beek (Duitsland) – en zij hebben daar met medewerking van de archivaris, dhr. Van Krugten, de daar aanwezige tynsregisters (bestaande uit rollen en boeken) gefotografeerd. Deze tijnsregisters beslaan maar een deel van de pandschapinventaris maar zijn voor ons als VVG het belangrijkst omdat daar veel namen uit onze streek in voorkomen.

Voor de achtergrond van deze tijnsregisters verwijs ik ook naar een artikel van Evert de Jonge dat hij schreef in VG 1994-5 over het archief van de Batenburgse Pandschap.

Hertog Arnold van Gelre had in de 15de eeuw inkomsten uit tienden in onder meer de ambten Barneveld en Nijkerk. Geplaagd door geldzorgen – het gevolg van de kosten welke werden gemaakt om oorlog te voeren – besloot hij op 29 juni 1431 deze inkomsten te verpachten aan zijn rentmeester Udo Talholt. Van deze ging het pandschap op 12 december 1440 over op de heren van Batenburg. Vanaf dat moment werd dan ook gesproken over de Batenburgse Pandschap.
De tienden in de schoutambten Barneveld, Putten en Nijkerk waren dus in pandschap gegeven aan de heer van Batenburg; door vererving kwam een deel van de pandschap bij de bezitters van de heerlijkheid Anholt. Zodoende zijn de genoemde stukken in het archief van het huis Anholt beland.

Om een idee te krijgen van het belang van de tijnsboeken voor de genealogie verwijs ik graag naar het recente artikel van Peter van de Born in VG 2018-1. Daarin beschrijft hij niet alleen wat tijnsen nu eigenlijk zijn en wat je er in kunt vinden, maar ook wat zijn onderzoek in deze tijnsregisters hem zelf hebben opgeleverd bij zijn zoektocht naar zijn voorouders.

In totaal zijn door Peter van de Born en Koos Haarsma meer dan 400 foto’s gemaakt bij hun bezoek aan het huis Anholt. Een voorbeeld daarvan ziet u hieronder:

De foto’s zijn over het algemeen erg duidelijk en goed te lezen (althans voor diegenen die in staat zijn het oude schrift te lezen). Een klein deel van de stukken is echter minder goed te lezen, vaak omdat de het papier de afgelopen 400-500 jaar niet helemaal ongeschonden heeft overleefd en erg achteruit is gegaan in kwaliteit en leesbaarheid.

Ook daarvan een voorbeeld:

Om de Tijnsrollen en – boeken uit het Anholtarchief te ontsluiten en aan de VVG-leden ter beschikking te kunnen stellen, zoeken we liefhebbers om te helpen met transcriberen. Een uitstekende gelegenheid om je erin te bekwamen! Binnen de vereniging is voldoende kennis in huis om u bij het transcriberen op weg te helpen.

Alle foto’s staan op een DVD en kunnen via een fotoprogramma op de pc of laptop worden geopend en verbeterd. Het transcriberen kan dus thuis gebeuren. Ook zijn er prima programma’s die het transcriberen ondersteunen, zoals Transcript Pro (zie bijvoorbeeld http://www.jacobboerema.nl/Transcript/Freeware.htm).

Heeft u voorouders die mogelijk voorkomen in deze Tijnsregisters? Of lijkt het transcriberen op zich iets voor U? Neem dan contact op met het bestuur. Dan kunnen we u verder op weg helpen.