Nieuwe publicaties (339 t/m 342)

Er zijn 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 339 Harderwijk; Lidmatenboek 1665
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 11,25 (46 pagina’s)

Nr. 340 Harderwijk; Lidmatenboek 1685-1741
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 17,00 en voor niet-leden € 25,50 (164 pagina’s)

Nr. 341 Harderwijk; Lidmatenboek 1741-1772
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 13,00 en voor niet-leden € 19,50 (108 pagina’s)

Nr. 342 Harderwijk; Lidmatenboek 1773-1813
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 13,60 en voor niet-leden € 20,40 (116 pagina’s)

 

Het betreffen transcripties van de registers RBS 837.1, RBS 837.3, RBS 837.4 en RBS 837.5.

Deze 4 publicaties zijn ook als set te bestellen met korting:
Prijs voor leden € 43,00 en voor niet-leden € 64,50 (samen 434 pagina’s)

 

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

 

Nieuwe lay-out Veluwse Geslachten

Zoals al eerder aangekondigd, verschijnt Veluwse Geslachten met ingang van 2018 in een nieuw jasje: een groter jasje, maar ook een jasje met een nieuwe, frisse en modernere uitstraling. De nieuwe lay-out is voor de eerst gepresenteerd tijdens de afgelopen Veluwedag 2017. Het formaat is groter dan het huidige en het nieuwe blad wordt geheel in full-color uitgevoerd. Voor de inhoud van het gepresenteerde concept is gebruik gemaakt van VG 2017-4, waardoor de oude en nieuwe versie goed zijn te vergelijken. Hoewel een aantal zaken zoals formaat en aantal bladzijden vast staat, is er nog wel ruimte voor aanpassingen.

U kunt de nieuwe lay-out downloaden door op de afbeelding te klikken.

Indien uw op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van de lay-out, dan kunt u die sturen naar de beide commissieleden, Gerrie Mijnbeek en Marcel van den Brink. Hun e-mailadressen staan op de achterzijde van het blad.

 

Foto-impressie Veluwedag 2017

Veluwedag 2017 is weer achter de rug. Evenals vorig jaar een goed bezochte dag waarin niet alleen de Algemene Ledenvergadering is gehouden, maar waar ook ruim tijd was om elkaar te ontmoeten, onderling gegevens uit te wisselen, een hapje met elkaar te eten, de bibliotheek te raadplegen of een van de lezingen te bezoeken. Naast de gebruikelijke agendapunten tijdens de Ledenvergadering zijn dit keer ook de nieuwe statuten behandeld en goedgekeurd. Na afloop van de Ledenvergadering is vervolgens ook de nieuwe lay-out van Veluwse Geslachten gepresenteerd (zie separaat bericht Lay-out). Een lay-out die goed werd ontvangen. De lezingen gingen dit keer over DNA en Genealaogie (door Gerrie Mijnbeek) en over de Tynsboeken (door Peter van den Born). Hieronder een korte foto-impressie. Klik op een foto voor een grotere weergave.

Uitnodiging Veluwedag

U komt toch ook naar de Veluwedag op zaterdag 7 oktober 2017?

Traditiegetrouw begint deze dag om 9.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld.

Om 10.15 uur zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Onze voorzitter en penningmeester praten u bij over de stand van zaken binnen onze vereniging. Tevens zal dan de statutenwijziging aan de orde worden gesteld. Ook hopen wij u ons vernieuwde ledenblad te introduceren.

Het programma bevat verder een tweetal lezingen: Ons bestuurslid Gerrie Mijnbeek zal een lezing verzorgen met als onderwerp ‘Genealogie en DNA’ en onze bibliothecaris Peter van den Born een lezing met als onderwerp ‘Tijnsboeken’.

Verder zal het gemeentearchief een aandeel aan de dag leveren.

Tenslotte zijn onze publicaties te koop en kunt u met andere aanwezigen contacten leggen ter ondersteuning van uw onderzoek.

Graag tot ziens.

 

Tijdschrift VG 2017 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

 • In Memoriam – Dick van de Heg
 • Van de voorzitter (o.m. over Dick en digitaliseren belastingarchieven)
 • Van de penningmeester (financiele verantwoording en begroting)
 • Van de redactie (over de inhoud van deze VG)
 • Nieuw redactielid, Maatje van Steenbergen, stelt zich voor
 • De familie Van Holland – deel 1 (34 blz.)
 • Kwartierstaat Hendrik Hendriks, geb. 16-04-1872
 • Uitnodiging Veluwedag – zaterdag 7 oktober 2017
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen (19 blz.)
 • “Losse Genea-eindjes” over van Piekeren, Pijkeren, Pykeren (4 blz.)
 • Vragen en antwoorden
 • Nieuwtjes en Weetjes

 
Op de omslag:
De weg en het boerderijtje werd omstreeks 1900 ‘De Hul’ genoemd.

Herziening statuten

 

 

 

 

 

 

Eén van de onderdelen van de Algemene Vergadering, op zaterdag 7 oktober 2017, is de wijziging van de statuten van onze Vereniging. Onze huidige statuten dateren alweer van 15 januari 1985. Het bestuur heeft daarom  in samenwerking met  notaris Mr. A. Dangremond uit Barneveld  de statuten herzien.

Voor een statutenwijziging is het volgende noodzakelijk:
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. De oproeping bevat de volledige tekst van de voorgestelde statuten.

Die volledige tekst is via de link hieronder nu voor u in te zien:

 • De eerste kolom op elke pagina bevat de oude statuten. In rood is aangegeven wat is gewijzigd in de nieuwe statuten.
 • De tweede kolom bevat de voorgestelde nieuwe statuten. In geel zijn de wijzigingen aangegeven.
 • Er zijn een aantal artikelnummers gewijzigd. Op de laatste pagina vindt u een transponeringstabel.

Volledige tekst voorgestelde statuten

Digitaliseren van belastingarchieven

 

Als voorzitter VVG heb ik 2x per jaar overleg met de voorzitters van alle grote genealogische verenigingen en organisaties in Nederland. Opzet daarvan is om de onderlinge band te versterken, visies uit te wisselen en als één orgaan in contact te treden met het archiefwezen. In dat kader hebben we onlangs gezamenlijk een brief aan alle Nederlandse archiefinstellingen gestuurd waarin we namens de leden de wens hebben neergelegd om met voorrang de 17e- en 18e-eeuwse belastingbronnen te digitaliseren, die een schat aan gegevens voor genealogen bevatten. Qua inhoud kunnen belastingarchieven gezien worden als een voorloper van de Bevolkingsregisters en geven ze bovendien inzicht in de welstand van de genoemde personen. U kunt de inhoud van de brief lezen via deze  link. Ik houd u op de hoogte over de voortgang.

Cees de Jong
Voorzitter VVG

Secretaris Dick van de Heg overleden

 

In mijn voorwoord in Veluwse Geslachten nummer 2017-3 schreef ik nog dat de secretaris VVG, Dick van de Heg, in mei j.l. in verband met acute medische problemen plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen en ik wenste hem toen veel sterkte en beterschap. Het heeft helaas niet zo mogen wezen.

Tot onze grote verslagenheid is Dick op vrijdag 28 juli aan de gevolgen van acute leukemie overleden. Met het overlijden van Dick verliest de vereniging een beminnelijk en zeer betrokken bestuurslid. Dick laat een groot gemis na binnen de vereniging.

Als bijlage bij dit bericht is het In Memoriam gevoegd.

Vooralsnog neemt onze penningmeester, Co Janssen, de functie van secretaris waar. Zodra binnen het bestuur meer in detail is vastgesteld wie welke taken op zich gaat nemen, wordt u daarover geïnformeerd.

Online bibliotheek vernieuwd


De online bibliotheek op het Ledendeel is weer voorzien van nieuwe boeken.

Vanaf zondag 30 juli 2017 is er weer een nieuwe selectie van ca. 50 boeken te vinden in onze online bibliotheek, waaronder ook de boeken die speciaal door leden zijn aangevraagd. Een aantal boeken was reeds eerder via deze weg te vinden.

De digitale bibliotheek bevat nu 20 nieuwe, nog niet eerder geplaatste, ‘AG-nummers’; dit zijn familieboeken, kwartierstaten en parentelen die ooit door VVG-leden aan de bibliotheek zijn verstrekt en nu voor het eerst digitaal beschikbaar gesteld via onze website.

Verder zijn er veel (meer dan 20!), nog niet eerder geplaatste boeken, downloadbaar. Hiervan zijn de volgende boeken meer dan noemenswaardig:
– 1.3.49 Lunteren, een historische studie (120 blz.)
– 3.2.37 De Gelderse zeepolder Arkemheen (352 blz.)
– 4.2.26 Ermelo gedenkboek: Rond Ermel’s Wehme (815-1955; 214 blz.)
– 1.2.28 Elburg, historische boerderijen (168 blz.)
– 2.4.54 Familie Schilder; een meer dan 400 pagina’s tellend boek, gevuld met tekeningen, kaarten, schema’s en foto’s over de Gelderse en Overijsselse familie Schilder (regio Kampen, IJsselmuiden en de IJsselstreek). Een voorbeeldboek met uiteraard een index.
– 3.5.45 Tamboers van Majoor Kaeks. Nog een fors boek (meer dan 300 bladzijden) met veel foto’s en schema’s, vaak in kleur, over een Veluws geslacht met zijn wortels in Vaassen.
– 4.2.04 Geslachten Meerkerk en Bongers. Nog een prachtig boek (325 blz) met nageslacht op de Veluwe; prettig leesbaar, met een namenindex, veel afbeeldingen, scans en achtergronden.
– 4.2.35 Bunschoten, families 1600-1912 (668 blz!)

Ook hierin kunt u weer zoeken naar mogelijke aansluitingen en/of aanvullende informatie. Alles bij elkaar een geweldige bron van informatie waarvoor u nu niet naar Barneveld hoeft af te reizen, maar die u nu vanachter uw pc kunt doorzoeken.

In verband met het (grote) ruimtebeslag zijn de oude selecties weer verwijderd. Als u op een van deze boeken klikt, krijgt u een bericht te zien dat het boek is verwijderd; uiteraard kan zo’n boek wel weer worden aangevraagd. De VVG streeft ernaar om de online bibliotheek elke 3 tot 4 maanden te verversen.

Tijdschrift VG 2017 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter (over nieuwe lay-out en Veluwedag)
 • Van de penningmeester (over o.m. statutenwijziging)
 • Van de redactie (over wervingsoproepen, kopij en de inhoud van deze VG)
 • Enkele opmerkelijke archivalia in de ORA van Hattem (4 blz.)
 • Genealogie Van de Baak / Woutersen (19 blz.)
 • Gerrit van Zeggelaar, 1868-1934 (4 blz.)
 • Herkomst en afstamming van kleermaker Hendrik Ketel (4 blz.)
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)
 • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 3 (20 blz.)

 
Op de omslag:
Het gezin van Gerrit te Ransdorp, omstreeks 1909.