Waterschap aantekeningen

Opnieuw een document met aantekeningen en transcripties van Evert de Jonge.

In de periode 2005-2007 verrichtte hij ten behoeve van een publicatie over 10 jaar Waterschap Veluwe onderzoek in diverse archieven van dijkgraafambten, polderdistricten en waterschappen op de Veluwe. Dit resulteerde in een boek getiteld: “Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe” (Utrecht 2007).
Het leek hem een goed idee zijn aantekeningen beschikbaar te stellen aan de vereniging, zodat ze gebruikt kunnen worden voor genealogen en historici.

Daarnaast werd door Evert een document met (waterschap) functionarissen aangeleverd. Dit bevat de namen van dijkschrijvers, heemraden en dijkgraven van Oost-, West- en Zuid-Veluwse dijk- en waterschappen (Uiteindelijk via fusies, het “Waterschap Veluwe”, thans “Waterschap Vallei en Veluwe”).

Beide documenten zijn op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken en is nu aangevuld met de volgende documenten:
– Veluwe; Waterschap aantekeningen
– Veluwe; Waterschap functionarissen

Bierbrouwen aantekeningen

Door Evert de Jonge werd aangegeven: Voor mijn boek “Bierbrouwen op de Veluwe. Een reis door het heden en verleden van bier, hop en brouwerijen” (Barneveld 2011) heb ik diverse gegevens verzameld om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van het onderwerp. Aangezien de redactie van onze vereniging een interessant themanummer heeft uitgebracht over bierbrouwers en bierbrouwen op de Veluwe (VG 2020, jrg. 45, nr.3), leek de tijd gekomen om al die gegevens via de website van VG beschikbaar te stellen.

Het document met aantekeningen en transcripties is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Veluwe; Bierbrouwen aantekeningen

Tijdschrift VG 2020 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 3, is verschenen.

Deze uitgave betreft een extra dik themanummer (132 blz.) met als onderwerp:
Bierbrouwers en bierbrouwerijen op de Veluwe.

In deze uitgave:
– Van het bestuur; o.m. over de versterking van de redactie en het bestuur.
– Van de redactie; over dit themanummer met vier verschillende artikelen.
– Brouwen en brouwers op de Veluwe; door Evert de Jonge (10 blz).
– Eper Brouwers – Genealogie van een brouwersfamilie; door Fer Jantzen (15 blz).
– De bierbrouwers Romeijn uit Barneveld; door Maatje van Steenbergen (34 blz).
– Cromhout; herbergiers en brouwers in het Ampt Brummen; door Hendrik Jan Hamer (63 blz).
– Vragen en antwoord; over bierbrouwerij ‘Het Witte Paard’ van Top & Co te Elburg.

Foto voorblad: ‘Stilleven’, schilderij van Jos van Riswick.
Zie voor zijn werk: www.jorisvanriswick.nl

Tijdschrift VG 2020 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • In memoriam: Ben van den Enk, erelid.
 • Van het bestuur; o.m. over de bouw van een nieuwe website en het verschijnen van nieuwe publicaties over Nijkerk en Spankeren.
 • Van de redactie; over de toetreding van een extra redactielid en de inhoud van deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; 3 boekbesprekingen: “De Valk, een heerlijk plekje grond”, “Boer, Boerin en Boerderij” en “Hier rust… niemand”.
 • Veluwedag 2019; kort verslag van de secretaris.
 • Genealogisch onderzoek en horigheid; samenvatting door Paul op den Brouw (7 blz).
 • Bestuur voor 1795 en genealogisch onderzoek; samenvatting door Evert de Jonge (4 blz).
 • Genealogie Van de Geest, deel A; door Gerko Klopman (23 blz).
 • De eerste reeksen Van den Born; door Peter Vermaat (19 blz).
 • Van Gogh en Mondriaan (blijken verwanten te zijn); door Will van Aggelen.
 • Van de Krol en Van der Krol (2 blz).
 • Nieuwtjes en weetjes.
 • Slim zoeken; in meerdere PDF-bestanden met één opdracht (4 blz).

Foto voorblad: De Bornsche weiden in het polderdistrict Wageningen en Bennekom, fragment van kaart 489 Wageningen uit de Historische Atlas Gelderland: chromotopische kaart des rijks, 1989.

Wolvenpremie (1593-1629)

Sinds 19 maart is het boek “Wolven op de Veluwe. Hun geschiedenis en terugkeer”, geschreven door Evert de Jonge, verkrijgbaar. Helaas kon de geplande boekpresentatie niet doorgaan en daarom heeft Uitgeverij Gelderland het boek op deze wijze gepresenteerd (zie foto). Voor meer informatie over het boek: info@uitgeverijgelderland.nl

Tijdens zijn research heeft de auteur een transcriptie gemaakt van de uitbetaalde premies voor het doden en opbrengen van wolven, 1593-1629. Deze transcriptie is beschikbaar gesteld aan onze vereniging.

De nieuwe transcriptie is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– De Veluwe – Wolvenpremie (1593-1629)

Bron: Het Gelders Archief, Archief Staten van het Kwartier van Veluwe en hun gedeputeerden, inv.nr. 105-133.

Studiezaal Gemeentearchief

De Gemeente Barneveld heeft op haar website https://gemeentearchief.barneveld.nl/ een bericht geplaatst dat, in verband met de nieuwe maatregelen rondom het corona-virus, de studiezaal gesloten is tot en met 6 april.

 

Monnikenwerk

Er is monnikenwerk verricht met de bronuitgave van de dijkrollen, uit de periode 1494–1716, van de zeepolder Arkemheen.

In 1356 kregen geërfden van Putten en Nijkerk, van hertog Reinoud III van Gelre, toestemming om een tien kilometer lange dijk aan te leggen langs de Zuiderzee. Door de bouw van de dijk ontstond de zeepolder Arkemheen. De inwoners van Nijkerk en Putten waren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de zeedijk.
Een dijkrol is een systematisch en nauwgezet bijgehouden register, waarin de namen van de grondeigenaren in de polder en de lengte en ligging van hun hoef- of dijkslag (het gedeelte van de dijk dat de dijkplichtige persoonlijk moest onderhouden) werden opgetekend. Aanvankelijk hield de dijkstoel of -graaf (polderbestuur) de dijkrollen bij, later gebeurde dat door dijkambtenaren.

De bronuitgave is in de studiezaal van het Gelders Archief te raadplegen.


Bron:
https://www.geldersarchief.nl/over-ons/actueel/weblog/467-monnikenwerk-voor-de-zeepolder-arkemheen

Afbeelding:
Het Stoomgemaal Hertog Reijnout, later veranderd in Stoomgemaal Arkemheen.

Zitplaatsen in de Hervormde kerk van Bennekom per 26-01-1761

Voor ons is het momenteel de gewoonste zaak van de wereld dat de zitplaatsen in de kerk vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn echter tijden geweest dat deze werden verhuurd aan de gemeenteleden. Bij het overlijden van de huurder ging dan het recht op diens zitplaats over op de erfgenamen.

Door Adri van Silfhout werd aangegeven:
Ik heb ooit eens een document gekregen van iemand van de Hervormde kerk in Bennekom. Het betreft de zitplaatsen in de kerk van Bennekom ingaande 1761.
Ik heb dit stuk getranscribeerd, maar omdat het archief van de Hervormde kerk van Bennekom nog niet geïnventariseerd is bij het gemeentearchief in Ede, ziet men geen kans om dit stuk op hun site te plaatsen.
Na overleg met het archief, heeft men mij toestemming gegeven om dit aan jullie te sturen, zodat het voor het grote publiek beschikbaar komt.

De transcriptie is geplaatst op pagina “Downloads” > “Scans”, waar meer transcripties van VVG-leden te vinden zijn.


Terug naar de eerste alinea in dit bericht; artikel 2 en 3 zeggen hierover:
– “Eenyder sal gehouden wesen (…) aan den custos jaarlijx en alle jaar te betaelen van yder sitplaatse ses stuyver.”
– “De sitplaatsen erven en versterven, van de ouders op de kinderen en deze dood sijnde op kindskinderen (…).”

afbeelding:
De Hervormde Alexander kerk te Bennekom

Verzameling woorden en begrippen

André Dumont uit Oss heeft met behulp van bevriende (amateur) genealogen een zeer uitgebreide Verzameling aangelegd van woorden en begrippen, voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen. Het document beslaat maar liefst bijna 600 pagina’s. Het bevat naast alle afkortingen en (latijnse) termen ook zaken als de graden van verwantschap, volksbenamingen voor de maanden of de omrekening naar de Gregoriaanse kalander. Kortom, een zeer nuttig overzicht voor elke genealoog die zich bezig houdt met het transcriberen van oude documenten. Via deze link kunt u het document downloaden; het is vrij te gebruiken, mits niet voor commerciële doeleinden.

Duik in je verleden

In Vrij Uit in de Telegraaf van 18 jan 2020 staat een leuk artikel over genealogie. Klik op de foto en bekijk het artikel.