Tijdschrift VG 2020 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 4, is verschenen.

Heerensguldensproject (2)

Het project vordert. Op het verzoek van Evert de Jonge om hulp hebben zich 4 leden gemeld: Peter van den Born, Paul op den Brouw, Aat Oosterbroek en Adri van Silfhout.

Heerensguldensproject

Verzoek om hulp. Evert de Jonge kan niet stilzitten en nu de de archieven gesloten zijn is hij een nieuw project gestart met de naam “Heerensguldensproject”. Het leek hem een goed idee dat de resultaten straks te zien zijn op onze website.

Waterschap aantekeningen

Opnieuw een document met aantekeningen en transcripties van Evert de Jonge.

Bierbrouwen aantekeningen

Door Evert de Jonge werd aangegeven: Voor mijn boek “Bierbrouwen op de Veluwe. Een reis door het heden en verleden van bier, hop en brouwerijen”

Procedure Ledenvergadering 2020

Zoals al eerder bekend is gesteld, zijn fysieke bijeenkomsten als een ledenvergadering dit jaar helaas niet mogelijk c.q. niet wenselijk vanwege maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Daarom is in een eerder bericht al aangegeven dat de Veluwedag 2020 – en daarmee dus ook de ledenvergadering – definitief niet doorgaat. Om toch de vereiste besluiten te kunnen nemen, nieuwe benoemingen te kunnen laten ingaan en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in 2019, heeft het bestuur ervoor gekozen om de ledenvergadering digitaal te laten verlopen.

Hiervoor is de volgende procedure vastgesteld:

 • Uiterlijk 22 september 2020 zijn de stukken op het ledengedeelte van de site beschikbaar. Daarnaast zullen de stukken ook via de ledenadministratie rechtstreeks worden toegestuurd aan alle leden van wie een e-mailadres bekend is. Leden die de stukken schriftelijk willen ontvangen, kunnen ze opvragen bij de secretaris. Als er niet om schriftelijke stukken wordt verzocht, gaat de procedure alleen digitaal verder.
 • Tot uiterlijk 1 oktober 2020 kunnen de leden vragen stellen over de inhoud van de stukken onder vermelding van naam en lidnummer dan wel adres. Vragen kunnen schriftelijk (via adres secretaris) of digitaal (secretaris@veluwsegeslachten.nl) worden ingediend.
 • Op 8 oktober a.s. maakt het bestuur – indien van toepassing – de antwoorden op de vragen en de definitieve teksten van de stukken bekend.
 • Tot 16 oktober 2020 24.00 uur kan worden gestemd. Voor deze stemming zijn stemformulieren beschikbaar op het ledendeel van de website. Dit zijn Word-formulieren die na invulling via email kunnen worden opgestuurd naar secretaris@veluwsegeslachten.nl. Voor de leden die schriftelijke stukken hebben opgevraagd en vragen hebben gesteld, zal het stemformulier per post worden toegestuurd. Het bestuur controleert of de stemformulieren geldig zijn en of er per lid slechts één stem is uitgebracht. Hierbij is alleen de laatst binnengekomen stem geldig.
 • Op 24 oktober a.s. zal de uitslag van de stemming door het bestuur bekend worden gemaakt en zal de benoeming van de nieuwe bestuursleden ingaan.
 • De agenda van de Algemene Vergadering 2020 is als volgt:

                 1. Vaststelling van deze procedure.

                 2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Vergadering van 5 oktober 2019.

                 3. Vaststelling van de verantwoordingsstukken:

                     a. Jaarverslag 2019
                     b. Jaarrekening 2019
                     c. Verklaring van de kascommissie d.d. 20-07-2020

               4. Goedkeuring van de beleidsstukken:

                     a. Werkplan 2021
                     b. Begroting 2021
                     c. Beleidsplan 2022 – 2026
                     d. Meerjarenbegroting 2022 – 2026

             5. Bestuursmutaties:

                    a. Benoeming Frankje Huisman
                    b. Benoeming Gert van Beek
                    c. Benoeming Jan Mulderij
                    d. Decharge Heimen Hooijer.

            6. Beantwoording van vragen die niet herleidbaar zijn tot de stukken die zijn vastgesteld.

Veluwedag 2020 gaat niet door

De jaarlijkse Veluwedag stond gepland voor zaterdag 3 oktober 2020. Tijdens deze dag zou – zoals te doen gebruikelijk – ook onze Algemene Vergadering worden gehouden.

Tot nu toe had het bestuur de mogelijkheid nog open gehouden om deze dag – al dan niet in aangepaste vorm – te organiseren, maar de huidige stand van zaken op het gebied van maatregelen tegen COVID-19 heeft ons helaas moeten doen besluiten om de Veluwedag 2020 definitief niet door te laten gaan. Hierbij heeft een rol gespeeld dat de Gemeente Barneveld een zeer restrictief beleid voert als het gaat om toegang tot het gemeentehuis. Zo is toegang tot de lees-/studiezaal nog steeds niet mogelijk en wordt er geen toestemming verleend om evenementen in het gemeentehuis te houden. Mogelijk gaat dat na 1 september veranderen, maar dit is niet waarschijnlijk vanwege de kans op een tweede coronagolf. Het bestuur heeft geen alternatieve locatie gezocht, omdat zij het zo wie zo niet verantwoord vindt om nu een groep mensen bijeen te brengen waarvan een aanzienlijk deel tot een risicogroep behoort.

Het niet door laten gaan van de Veluwedag betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering in zijn normale vorm niet doorgaat. Toch moeten diverse besluiten worden genomen over de financiën en het door het bestuur gevoerde en nog te voeren beleid. Ook zal de huidige secretaris, Heimen Hooijer, het bestuur verlaten en zijn er maar liefst drie leden die zich kandidaat hebben gesteld voor het bestuur en wier benoeming door de leden moet worden goedgekeurd.

Het bestuur is nog aan het uitwerken op welke manier zij een alternatieve Algemene Ledenvergadering vorm kan geven. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we daarover berichten.

Namens het bestuur,

Cees de Jong
Voorzitter VVG

Tijdschrift VG 2020 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over Covid-19, oversterfte en de bouw van onze nieuwe website.
 • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over voor onze bibliotheek ontvangen boeken, boekjes en genealogieën.
 • Deel 2 van: De Hammekens in Nijkerk; door Peter van de Born (16 blz).
 • Levensloop van Klaas Fokko van der Wal; door kleinzoon Jan Fokko van der Wal (8 blz).
 • Kist, Dokter of Steenvoord? door Gerrit Kouwenhoven (6 blz).
 • Fragmentgenealogie van Hermina Docter; door Hendrik Jan Hamer (4 blz).
 • Deel B van: Genealogie Van de Geest; door G.H. Klopman (14 blz).
 • Aanvullingen en correcties; m.b.t. kwartierstaat Heerikhuisen (13 blz) en het artikel Van de Vosse (2 blz).

Foto voorblad: Klaas Fokko van der Wal met zijn zusje Truus en zijn broertje Fokko.

Tijdschrift VG 2020 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 1, is verschenen.

Wolvenpremie (1593-1629)

Sinds 19 maart is het boek “Wolven op de Veluwe. Hun geschiedenis en terugkeer”, geschreven door Evert de Jonge, verkrijgbaar.