Veluwedag 2020 gaat niet door

De jaarlijkse Veluwedag stond gepland voor zaterdag 3 oktober 2020. Tijdens deze dag zou – zoals te doen gebruikelijk – ook onze Algemene Vergadering worden gehouden.

Tot nu toe had het bestuur de mogelijkheid nog open gehouden om deze dag – al dan niet in aangepaste vorm – te organiseren, maar de huidige stand van zaken op het gebied van maatregelen tegen COVID-19 heeft ons helaas moeten doen besluiten om de Veluwedag 2020 definitief niet door te laten gaan. Hierbij heeft een rol gespeeld dat de Gemeente Barneveld een zeer restrictief beleid voert als het gaat om toegang tot het gemeentehuis. Zo is toegang tot de lees-/studiezaal nog steeds niet mogelijk en wordt er geen toestemming verleend om evenementen in het gemeentehuis te houden. Mogelijk gaat dat na 1 september veranderen, maar dit is niet waarschijnlijk vanwege de kans op een tweede coronagolf. Het bestuur heeft geen alternatieve locatie gezocht, omdat zij het zo wie zo niet verantwoord vindt om nu een groep mensen bijeen te brengen waarvan een aanzienlijk deel tot een risicogroep behoort.

Het niet door laten gaan van de Veluwedag betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering in zijn normale vorm niet doorgaat. Toch moeten diverse besluiten worden genomen over de financiën en het door het bestuur gevoerde en nog te voeren beleid. Ook zal de huidige secretaris, Heimen Hooijer, het bestuur verlaten en zijn er maar liefst drie leden die zich kandidaat hebben gesteld voor het bestuur en wier benoeming door de leden moet worden goedgekeurd.

Het bestuur is nog aan het uitwerken op welke manier zij een alternatieve Algemene Ledenvergadering vorm kan geven. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we daarover berichten.

Namens het bestuur,

Cees de Jong
Voorzitter VVG

Erelid Ben van den Enk overleden

Vandaag, maandag 11 november, ontving het bestuur het trieste bericht dat erelid Ben van den Enk afgelopen vrijdag 8 november op 65-jarige leeftijd is overleden. Hij wordt woensdag 13 november begraven in Ugchelen. Zie zijn overlijdenskaart.
Ben is vanaf het allereerste begin bij de vereniging betrokken geweest en heeft gedurende vele jaren functies binnen het bestuur vervuld. Reden waarom hij tot erelid van onze vereniging is benoemd. In het nummer 2020-1 van VG zullen we dieper ingaan op hetgeen Ben voor de vereniging heeft betekend.

Korte impressie Veluwedag 2019

Zaterdag 5 oktober j.l. is onze jaarlijkse Veluwedag weer gehouden in het gemeentehuis van Barneveld. Wederom een goed bezochte dag met onder meer de geb

Uitnodiging Veluwedag 2019

Op zaterdag 5 oktober 2019 wordt onze Veluwedag weer georganiseerd. Traditiegetrouw begint deze om 09.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld.  Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit!

Om 10.15 uur zal de Algemene Vergadering worden gehouden. Het bestuur verantwoordt zich dan over zijn beleid in 2018, geeft toelichting op de

stand van zaken in 2019 en ontvouwt zijn plannen voor 2020. Zoals vorig jaar al werd aangekondigd door het bestuur, zal tevens een Beleidsplan 2021-2025 worden gepresenteerd met de daarbij behorende Meerjaren Begroting 2021-2025.

De benodigde stukken voor de Algemene Vergadering vindt u hieronder. Door op de onderstaande links te klikken, kunt u de stukken lezen en desgewenst downloaden:

Het thema van deze Veluwedag is dit keer gericht op genealogische bronnen van voor de DTB. Het bestuur heeft onze leden Evert de Jonge en Paul op den Brouw bereid gevonden dieper in te gaan op die periode voor 1700. Evert de Jonge zal ingaan op hoe het Veluws bestuur toentertijd in elkaar zat en de bronnen die daarmee samenhangen zoals oud-rechterlijke archieven en notariële archieven. Paul op den Brouw zal ingaan op archieven die zijn bijgehouden voor de vele klooster- en herengoederen op de Veluwe. Onder meer aan de hand van begrippen als horigheid, oprukking, keurmedigen etc. zal hij ons duidelijk maken welke genealogische informatie daaraan is te ontlenen.

Verder zal ook het gemeentearchief een aandeel aan deze dag leveren. En tenslotte is er uitgebreid gelegenheid tijd om elkaar weer te zien en te spreken, gegevens uit te wisselen, langs te gaan in de bibliotheek, advies in te winnen etc., etc.

Net als vorig jaar is de lunch weer voor rekening van de vereniging. Als u de lunch wilt gebruiken, dient u zich hiervoor per e-mail (secretaris@veluwsegeslachten.nl) aan te melden.

Eventueel kunt u zich ook telefonisch aanmelden of de stukken opvragen bij penningmeester (06-49613517) of voorzitter (06-52222758) tussen 18.30 en 19.30 uur.

Het bestuur hoopt u zaterdag 5 oktober a.s. in Barneveld te kunnen begroeten.

Privacyreglement VVG

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd.